מדיניות פרטיות

תקף מתאריך: יוני 2023

מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.
הספק מחויב לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסם הספק מדיניות פרטיות זו ומספק את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות הספק בעניין איסוף מידע מהאתר.

1 .כללי

1.1 .כחלק מהשימוש בשירותי האתר, המשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לידי הספק. פרטים אלה נשמרים ע”י הספק במאגר הלקוחות שלו ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות. פרטי כרטיס אשראי, ככל ויתבקשו, נדרשים לצורך חיוב בלבד ואינם נשמרים ע”י הספק.
1.2 .בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם מוצרים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה, מוצרים שנרכשו על ידו וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

2 .מאגר המידע והשימוש בו

הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של הספק. הספק מתתחייב לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

• לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
• לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה
שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
• אכיפת תנאי השימוש של הספק;
• יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;
• גביית תשלום;
• לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

3 .מטרות השימוש במידע

3.1 .פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של הספק, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של הספק לצרכים הבאים:

• שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך
של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון ובהתאם להוראות הדין
(לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
• עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר
להרשמתו באתר;
• צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
• צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך
מימוש מטרות אלו;
• מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

3.2 .ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן הספק יהא רשאי, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות הספק ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתו של הספק.

4 .מסירת מידע לצד שלישי

להלן מצבים בגינם עשוי הספק לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
• כאשר המשתמש אישר לספק להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
• על מנת לספק למשתמש את המוצרים שהזמין, ובמקרה כאמור פרטי המשלוח
שמסר המשתמש יועברו לחברת שליחויות ככל וההזמנה תסופק באמצעות
שליח;
• במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות
המנוגדות לדין;
• על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
• במקרה בו הספק יחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה
בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
• בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה
מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
• על מנת לקבוע או לממש את זכויותיו המשפטיים של הספק;
• על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור,
הספק עשוי להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותו, לפי שיקול
דעתו הבלעדי;
• כאשר מאמין הספק כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או
לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה
אחרת;
• על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של הספק, עובדיו, משתמשי
האתר או אחרים;
• בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי הספק, הסרת השקעות,
מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק.

5 .מידע מצטבר ובלתי אישי

הספק עשוי לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהוא אסף בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. הספק עשוי לשלב מידע בלתי-אישי שהוא אסף עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, הספק רשאי לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, הספק רשאי לדווח למפרסמים שלו אודות מספר המבקרים באתר וכמות המוצרים שנמכרו. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

6 .צדדים שלישיים

6.1 .ישנם מספר מקומות באתר, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה
לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים הללו עשויים לבקש
ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק
לספק מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.

6.2 .כל צד שלישי אשר עשוי הספק לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהספק חלק אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, הספק מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור
6.3 .הספק עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלו, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון “Cookies ,”על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב”Cookies “כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של הספק.

7 .בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע

המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לספק מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי הספק לרבות ביצוע הזמנות באתר.

8 .שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע

8.1 .הספק עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.

8.2 .הספק עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט
(beacons web ,(אנליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש
המשתמש באתר. כמו כן, הספק עשוי לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או
עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה
בעקבותיהם. המידע שישיג הספק באופן זה, יאפשר לו להתאים את השירותים
שהוא מציע למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את
האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה

8.3. אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטי האשראי של הלקוח לצד ג’, חשוב להבהיר שאנו עובדים ומחוברים בצורת אינטגרציה לגופים ולחברות אחרות לדוגמא חברות הסליקה, שהכל עובר בצורה מוצפנת.

9 .אבטחת מידע

9.1 .הספק מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. הספק אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.
9.2 .הספק בוחן מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת הספק לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת הספק.

10 .זכות לעיין במידע ולעדכנו

10.1 .על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ,לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של הספק. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל
10.2 .פנייה כזו יש להפנות לספק בדוא”ל שכתובתו [email protected] .מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות הספק על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
10.3 .אם המידע שבמאגר המידע של הספק משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

11 .שינויים במדיניות הפרטיות

הספק רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר הספק.
עגלת קניות