תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים להסכם ההתקשרות בינינו:

(JoyDigital , מסמך זה, מתחילתו ועד סופו, כולל פסקה זו, מסדיר את ההתקשרות בינינו, (“ג‘וי דיגיטל
עוסק מורשה 208427310 , כתובת: ת.ד 560 חולון 5810501, טלפון עסק 0542396548 הבעלים של המותג “ג‘וי דיגיטל –
להלן גם: “הספק”, “מפעילת האתר“, “ג‘וי דיגיטל“, “אנחנו“, “אנו“, “לנו“), לבינכם – הגורם ) “”JoyDigital
שמבקש לרכוש את אחד השירותים המוצעים על ידינו (להלן גם: “אתם“, “הינכם“, “הלקוח“) באתר האינטרנט
להלן גם: “אתר האינטרנט“), או בדרך אחרת. לתקנון זה מצטרפים לפי העניין ) study.joydigital.co.il : שלנו
ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, מפרטי השירותים המפורטים באתר האינטרנט (כולל תעריפים), כתבי
ההזמנה, והסכמים ומסמכים ספציפיים שמלווים שירותים נוספים שניתנים על ידי מפעילת האתר.

ועדיין, אם אינכם משוכנעים שהבנתם פסקה כלשהי, וכן אם יש לכם ספק אם השירותים מתאימים לדרישות וצרכי העסק שלכם, המנעו מאישור ההסכם, ואל תעשו שימוש בשירותים שלנו. אם תפנו אלינו לכתובת המייל עם השאלות, נשיב כמידת יכולתנו, ואתם תחליטו האם הוראות ההסכם מקובלות [email protected] : הבא עליכם והשירותים שלנו מתאימים לצרכיכם.

מסמך תקנון ותנאי השימוש זה (להלן: “תקנון ותנאי השימוש” , “תקנון האתר” ) מהווה חלק בלתי נפרד
ממדיניות הפרטיות ויש לקוראה יחד עם מדיניות הפרטיות, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות במדיניות
הפרטיות.

מידע כללי:

1. בטרם תחילת השימוש בשירותים המוצעים על ידינו, יש לקרוא את הוראות התקנון ותנאי השימוש ולאשר כי בחנת אותם, עיינת בהם ואתה מסכים באופן מוחלט ובלתי חוזר לתקנון ולתנאי השימוש מבלי שתוצג מצידך כל תביעה ו/או . טענה בעניין זה. כלל הפעילות בקורס זה הינה על ידי הספק מ.ס 20842731.

2. בתקנון זה פירושם של המונחים יהא כדלקמן:
“משתמש”- אדם ו/או כל יישות משפטית אשר ביצעה עסקה במסגרתה רכש/ה את הקורס מהספק.
“עסקה”- אדם ו/או כל יישות משפטית אשר רכש/ה את הקורס באמצעות האינטרנט או באמצעות שיחה טלפונית.
“דף תשלום”- איזור אינטרנטי המיועד לביצוע העסקה בו יש למלא פרטיים אישיים ופרטי אשראי ו/או באמצעות
שימוש בארנק דיגיטלי.
“עלות המוצר”- העלות המלאה של המוצר כולל מע”מ.
“המוצר”- קורס דיגיטלי ו/או סדנה ו/או פגישת ייעוץ אשר מופק מטעם הספק לפי העניין.

3. יובהר כי כלל התנאים המוצעים על ידינו בתקנון ובתנאי השימוש מוצעים בלשון זכר, ואולם מתייחסים באופן שווה לשני המינים . במידה והינך לא מסכים לתנאים הללו עליך לחדול מכל פעילות באתר באופן מיידי ולא להשתמש בשירותים המוצעים על ידינו.
4. הספק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשמש כמנגנון פיקוח על הוראות התקנון ו/או לבצע כל פעולה משפטית בהתאם לשיקול דעתו ללא כל הגבלה ו/או להשבית ו/או לסרב ו/או לבטל גישה של המשתמש ו/או המשתמשים לאתר ו/או למוצר על פי שיקול דעתו הבלעדי ללא כל טענה ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יעלה למשתמש כנגד הספק בעניין זה.
5. נוסף על הוראות סעיף 4, אין באפשרותו של המשתמש לבצע כל פעולה הנוגדת את הוראות התקנון ו/או דיני מדינת ישראל וחוקיה הן ביחס לספק והן ביחס למשתמשים נוספים.
6. לספק נתונה הסמכות הבלעדית לשנות את הוראות התקנון כראות עיניו ללא כל התראה מוקדמת. כאמור תוקף השינויים יחל מיום פרסום ההוראה המתוקנת והיא תחול ממועד זה ואלך ולא תחול רטרואקטיבי.
7. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר לצד ג’ ו/או למשתמש נוסף ו/או לפגוע בכל דרך אחרת בקניין הרוחני והפיזי של הספק. למען הסר ספק, פרטי הגישה הינם אישיים ואין להעבירם הלאה. האתר מקנה למשתמש רישיון מוגבל לשימושו הבלעדי בלבד ללא כל שימוש מסחרי כזה ו/או נוסף מעבר לכך.
8. למען הסר ספק, הספק הינו הבעלים הבלעדי של כלל הזכויות לרבות קנין פיזי ו/או קניין רוחני במוצר והן בתכני האתר ואין למשתמש ו/או למאן דהוא כל זכות לבצע כל פעולה הן במעשה והן במחדל ללא אישור בכתב מפורט ומראש מאת הספק.
9. הספק רשאי לשנות בכל מועד את תכני האתר ו/או תכני המוצר ו/או עלות המוצר וזאת ללא כל התראה מוקדמת למשתמש ו/או צד ג’ ואין הדבר יהווה כל עילת תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או שיפוי כנגדו.

10 . המשתמש מתחייב להזין את פרטיו האישיים התקינים וכן את פרטי כרטיס האשראי התקינים. תהליך הרישום מבוצע
בצורה חד פעמית וכל אדם ו/או יישות משפטית תבצע את העסקה מחשבונו/ה האישי בלבד. במהלך הרישום ,ימלא
המשתמש את פרטיו האישיים, כתובת דואר אלקטרוני באמצעות הטופס המקוון באתר.

11 . לאחר שמילא המשתמש את פרטיו האישיים ואת פרטי האשראי ו/או תשלום ב”ארנק הדיגיטאלי” , מקבל המשתמש
חשבונית לחשבון הדואר האלקטרוני וכן אישור באתר המוצר על ביצוע ההזמנה במידה ופרטי האשראי אכן עברו
בצורה תקינה .רק לאחר ביצוע שלבים אלו הללו העסקה תיחשב “כעסקה מוגמרת”.

לאחר תשלום יועבר לדף שבו יוכל לגשת ולצפות בתכני הקורס.

12 . על המשתמש לוודא כי מסר לידי הספק את כלל פרטיו הנכונים שאף ניתן לאמתם בדרך מקובלת וסבירה בעת ביצוע העסקה, שכן במידה וימסור לידי הספק פרטים מוטעים ו/או שגויים הרי שלא יהיה בידי הספק לספק את המוצר הנדרש והספק שומר לעצמו את הזכות לפעול למיצוי הדין כנגד משתמש זה.

13 . התשלום בעבור הקורס יעשה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות “ארנק דיגיטלי” כדוגמת פייפאל ו/או “ארנק
דיגיטלי” מקביל אשר מוסכם על הספק.

במידה ואנו לא נספק את המוצר שאותו רכש הלקוח באתר נחזיר את הסכום המדויק ששילם, בחזרה לאותו לקוח.

14 . במידה ויחליט המשתמש להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש הוא למסור את פרטי כרטיס האשראי המלאים לרבות: תעודת זהות, מספר הכרטיס, תוקף הכרטיס וספרות אחרונות בגב הכרטיס. במידה ויבחר המשתמש לשלם באמצעות “ארנק דיגיטאלי” יפעל בכפוף לסעיף 11 . השימוש ב”ארנק הדיגיטלי” בכפוף לתנאי החברה האמורה ועל פי שיקולו הבלעדי של הספק.
15 . במקרים בהם לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון “הארנק הדיגיטלי” או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יועבר המשתמש לדף נפרד בו יצוין כי התשלום נכשל.
16 . הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות את מנגנוני אמצעי התשלום כראות עיניו ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
17 . נכים ו/או בעלי מוגבלויות אשר אין בידם לבצע את העסקה דרך כרטיס האשראי ו/או דרך “הארנק הדיגיטאלי” יפנו בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון אל הספק וירכשו את הקורס בדרך סבירה אחרת. כמו כן, ניתן לראות את דף הצהרת הנגישות בתחתית האתר.
18 . הרשאה לדיוור פרסומים ופרסומת- משתמש שרכש את הקורס מאשר את תנאי תקנון זה ואף מאשר כי שימוש הפרטים שלו ייעשה לצרכים שיווקיים. על משתמש זה יחולו כלל הוראות המפורטות בתקנון זה. האתר ייעשה שימוש בפרטים שנמסרו בהתאם למדיניות הפרטיות אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. משתמש אשר מאשר את קבלת הדיוור מסכים לקבלת “דברי פרסומת” כפי הנקוב בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”). יש לציין כי משתמש אשר מכל סיבה שהיא אינו מעוניין להמשיך ולקבל את דברי הפרסומת יסיר עצמו באמצעות לחיצה על “הסר ו/או הסרה מרשימת התפוצה” בתחתית האימייל בשפה האנגלית ו/או בשפה העברית לפי העניין. כל זמן שהמשתמש לא הסיר עצמו מרשימת התפוצה יהיה רשאי הספק להעביר לו הודאות דיוור ודברי פרסומת כפי הנקוב בחוק התקשורת. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לכל פגיעה ו/או לעוגמת נפש אשר תיגרם כתוצאה מהודעות הדיוור “דברי פרסומת”. “דברי הפרסומת” יכללו תכנים אשר עוסקים במהות תקנון זה ואין הספק אחראי לכל טעות ו/או פגם טכני בתוכן הדיוור.
19 . בטרם יבצע המשתמש שימוש באתר ובתכני המוצר ידוע לו כי כלל התכנים אותם ילמד במסגרת הקורס הינם לשם לימוד עצמי ואישי בלבד וכל פעולה שתבוצע בעקבות לימוד זה הינה באחריותו של המשתמש בלבד.
20 . למשתמש ידוע כי שם המשתמש והסיסמא שיבחר עבור עצמו, הינם אישיים וניתנו לשם לימוד עצמי בלבד, ואין למשתמש כל זכות לבצע בהם כל שימוש אחר ו/או להעביר את השימוש בתכני הקורס למאן דהוא. במידה ויתברר שפרטי המשתמש והסיסמא הועברו לאדם ו/או יישות משפטית אחרת, הספק יבטל ויחסום את המשתמש מהגישה לאתר, והדבר יהווה עילה להליכים משפטיים כנגד משתמש זה.
21 . הספק רשאי לבצע כל שימוש בקישורים ו/או מאמרים ו/או צלילים ו/או תכני וידאו ו/או אפקטים ו/או כל שימוש רלוונטי נוסף אשר מקורו שייך לאתר צד ג’. יצוין כי הספק אינו אחראי ו/או בחן את תוכן אתר צד ג’ ואינו אחראי לכללי מדיניות הפרטיות ו/או תקנון רלוונטי השייך לצד ג’, ואין למשתמש עומדת כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הספק בעניין זה
22 . הספק או מי מטעמו אינו אחראי לכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש ו/או כספי ו/או רוחני ו/או הפסד ו/או עוגמת נפש אשר תיגרם למשתמש או לצד ג’ כתוצאה משימוש בתכני המוצר ו/או שימוש בתכני האתר של הספק והאחריות על ביצוע פעולות הללו הינה על המשתמש ועליו בלבד.
23 . למשתמש ו/או לצד ג’ לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ספק המוצר, המנהלים שלו, העובדים שלו או מי מטעמו לכל נזק באשר הוא אשר ייגרם כתוצאה מפעולה שנעשתה ו/או מידע שנמצא באתר הספק, והמשתמש נוטל על עצמו את הסיכון בדבר ביצוע פעולה זו הן במעשה והן במחדל.

24 . לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ו/או לקבל כל החזר כספי לאחר רכישת הקורס הדיגיטלי על ידי המשתמש, היות
ומדובר בקורס דיגיטלי אליו ישנה חשיפה ישירה לכלל התכנים ו/או ההקלטות ו/או הסרטונים לאחר הזנת פרטי האשראי ו/או הארנק הדיגטלי. אם המשתמש מבקש לשמור את הזכות לביטול עסקה –משתמש זה מתבקש במפורש מהספק
שלא לרכוש את הקורס הדיגיטלי. ביטולם של סדנה ו/או קורס
פרונטלי ייעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולהסכם שיבוצע בין הספק לבין המשתמשים.

25 . הספק נוקט בכלל האמצעים הסבירים והדרושים לשם הגנה על כלל המידע של המשתמשים לרבות פגיעה בפרטיותם ובמידע שלהם. עם זאת, למשתמש ידוע כי לא ניתן להגן באופן אבסולוטי על המידע שלו ועל פרטיותו ואין הספק אחראי למידע שייגנב כתוצאה מפעולות סייבר ו/או התקפות כנגדו ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או מחדל ו/או טעות שנעשתה. למען הספר ספק, המשתמש מתחייב שלא לפנות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכח סעיף זה.
26 . הספק עושה את כלל המאמצים הסבירים בכל הנוגע לשמירה על תקינות האתר שלו ועל המוצר המופק באמצעותו. ואולם, הספק אינו מתחייב כי השירות שיינתן למשתמשים לא יכלול תקלות ו/או שיבושים ו/או אי סדרים אשר מתרחשים מעת לעת בספק האינטרנט ו/או בתשתית האינטרנטית ו/או רשת אינטרנטית ו/או לווין ו/או תשתיות האתר ו/או תוכנת האתר.
27 . הספק עושה את כלל המאמצים הסבירים על מנת למנוע פריצות ו/או וירוסים ו/או תוכנות רוגלה אחרות. ואולם, ידוע למשתמש כי ייתכן ומאמצים אלו לא יצלחו ולמשתמש לא תעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
28 . הספק מכבד את כלל הזכויות וביניהן זכויות הקניין של צדדים נוספים. אם הנך רואה פגיעה בזכויותיך אנא פנה אל הספק לשם בחינת העניין.
29 . הספק רשאי לבצע כל שימוש בקישורים ו/או מאמרים ו/או צלילים ו/או תכני וידאו ו/או אפקטים ו/או כל שימוש רלוונטי נוסף אשר מקורו שייך לאתר צד ג’. יצוין כי הספק אינו אחראי ו/או בחן את תוכן אתר צד ג’ ואינו אחראי לכללי מדיניות הפרטיות ו/או תקנון רלוונטי השייך לצד ג’, ואין למשתמש עומדת כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הספק בעניין זה.
30 . במידה ויימצא הספק אחראי משפטית לכל עניין נשוא תקנון זה, אחריותו תוגבל ולא תעלה על עלות רכישת קורס בודד במסגרת תקנון זה.
31 . במידה ונפלה טעות ו/או טעות סופר בתכני המוצר ו/או בתכני האתר, הרי שהדבר לא יחייב את הספק או מי מטעמו.
32 . אי אכיפה ו/או אי מימוש של חלק מהוראות התקנון על ידי הספק, אינו מהוות ויתור על זכויותיו מכח תקנון זה, וזכותו הבלעדית של הספק להפעיל את זכויותיו ו/או לדרוש אכיפת התקנון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וצרכיו המשפטיים. הספק יהיה רשאי להמחות את כלל זכויותיו בהתאם לתקנון זה לאחרים ככל שיידרש. המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו מכח תקנון זה לאחרים.
33 . הספק לא יהיה אחראי לכל פגיעה ו/ביטול ו/או נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם מכח עליון או מכח נסיבות אשר אינן בשליטתו של הספק ואשר בשל סיבות אלו אינו יכול לעמוד בהתחייבויות שלו מכח התקנון. הדבר אינו מהווה עילה לתביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או פיצוי ו/או שיפוי כנגד הספק.
34 .לאור העובדה כי מדובר בשירות המיועד במהותו לבעלי עסקים עבור שימוש עסקי אזי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 לרבות סעיפים הנוגעים לתנאי ביטול עסקה אינם חלים על עסקה זו ומפעילת האתר אינה מאפשרת כל החזר כספי בעבור השירות, והכל בכפוף להוראות הדין ומדיניות הביטולים המפורטת בהסכם זה . על כן המשתמש מתבקש לוודא, טרם רכישת שירות כלשהו, כי השירות אכן תואם את צרכיו.

35 . הספק רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מכל גולש באתר ו/או משתמש לבצע שימוש בתכניו.

36 . הדין הישראלי הוא הדין שיחול על תקנון זה.

37 . בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבית המשפט בתל אביב בלבד הסמכות לדון בסכסוך נשוא תקנון זה.

עגלת קניות